Salgs- og leveringsbetingelser

Gjelder ved kjøp av profilartikler og firmagaver hos M&A Tjemsland AS gjeldende fra 01.10.23 og inntil de endres.

Minstekjøp
Noen enkelte varer har minstebestilling i antall.
Ta kontakt for info.

Bestilling og tilbud
Alle tilbud er gyldig i 8 dager. Bestillingen kan ikke endres etter at ordren er bekreftet såfremt bekreftelsen er i tråd med bestillingen.

M&A Tjemsland AS kan kredittvurdere alle kunder for å avklare om kreditt innvilges. Hvis dette avslås, kan kunden betale på forskudd eller kansellere ordren.

Produksjon og levering
Ved logomerking av varer ligger ansvaret på kunde for å levere eventuelle filer/materiell raskest mulig til M&A Tjemsland AS. Eventuelt forsinket levering av slikt materiell vil forsinke leveringsdato tilsvarende. Det forutsettes at kunde innehar de nødvendige rettigheter til design, logoer, bilder etc. i forbindelse med trykk. Ansvar for eventuelle brudd på immaterielle rettigheter o.l. tilfaller kunde i sin helhet.

Leveringstiden kan være ulikt fra produkt til produkt, og en bestilling som inneholder flere produkter fra forskjellige leverandører kan bli levert til ulike tidspunkt. Hvis M&A Tjemsland AS forventer en forsinket levering av produkt(er) skal vi informere kunden om forsinkelsen og ny leveringstid. M&A Tjemsland AS kan ikke holdes ansvarlig for tap eler andre forhold som følge av en forsinkelse.

For profilprodukter tas det forbehold om levering og fakturering av +/- 10 %.

Betalingsbetingelser
Alle varer faktureres med betalingsbetingelse pr. 10 dager. Vi forbeholder oss retten til å fakturere inntil 50 % av ordresum kan faktureres a konto ved bestilling, resten ved levering. Alle priser er ex. mva. og frakt.

Ved mislighold av betalingsbetingelsene beregnes morarenter etter forfall. Kostnader relatert returer og eventuelle nye utsendelser grunnet feil leveringsadresse eller uavhentede varer på mottakersted, belastes kunde i sin helhet. M&A Tjemsland AS har eiendomsretten til leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av evt. renter og omkostninger er betalt i sin helhet, i.h.t. pantelovens § 3-14 til 3-22.

Garanti og reklamasjoner
M&A Tjemsland AS garanterer at produkter og tilknyttede ytelser er fri for vesentlige feil eller mangler ved levering. Garantien omfatter ikke slitedeler og feil/mangler som skyldes alminnelig slitasje, oppbevaring, installasjon, bruk eller vedlikeholdelse i strid med instruksjoner eller vanlig praksis, reparasjon eller endring utført av andre og andre forhold M&A Tjemsland AS ikke kan være ansvarlig for.

Kunden plikter å undersøke alle produkter og ytelser ved leveringen straks disse mottas. Eventuelle feil eller mangler må varsles M&A Tjemsland AS senest 8 dager etter mottak. Ved feil levering av vare kan bytte kun skje dersom varen er i original emballasje og ubrukt. Ved feil eller mangler som oppdages i garantitiden skal M&A Tjemsland AS varsles straks denne oppdages. Vi vil deretter undersøke mottatt produkt og behandle reklamasjonen.

Skadet gods skal varsles omgående til fraktfører eller M&A Tjemsland AS, dokumentert med bilder av skadet emballasje og eventuelt varen. Krav er ikke gyldig uten dette.

Ansvar
M&A Tjemsland AS er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverte produkter, i det omfang et sådant ansvar følger av ufravikelig lovgiving. M&A Tjemsland AS er uansett ikke ansvarlig for indirekte tap.

Som force majeure ansees forhold som er utenfor M&A Tjemsland AS sin kontroll, og som M&A Tjemsland AS ikke kunne forutsett ved avtalens inngåelse. I slike tilfeller er ikke M&A Tjemsland AS ansvarlig for oppfyllelse av sine forpliktelser i avtalen. Eksempler på force majeure er naturforhold, krig, terror, pandemi, brann, hærverk, streik, etc.